Latest Post

“இவருக்கு கிடைச்ச யோகத்தை பாருங்க..!! ” அக்கா தங்கை என இருவரையும் திருமணம் செய்த கில்லாடி நடிகர்..!! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ..!! “நான் மகான் அல்ல படத்தில் நடித்த குட்டி பொண்ணு யார் தெரியுமா..??” இந்த பிரபல நடிகையா இது.. இளம் நடிகைகளுக்கு போட்டியா மாறிய நடிகை..!! வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்..!!

சி னிமா உ லகில் ஏரா ளமான இயக்கு னர்கள் ஆர ம்பகால த்தில் துணை இயக்கு னராக இரு ந்து அதன் பிறகு இ ன்று வெ ளியே வந்து பி ரபல இயக்கு னர்கள் இருந்து உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமாவி ல் பா ரஞ்சித் இயக்க த்தில் 2012ஆம் ஆண்டு வெளி யாகிய திரை ப்படம் தான் அட் டக த்தி. இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகர் தினேஷ் கதா நாயக னாக நடி த்திருந் தார்.

அ துமட்டுமி ல்லாம ல் நடிகை நந்திதா, ஸ் வேதா, ஐ ஸ்வர்யா ரா ஜேஷ் ஆகி யோர் மு க்கி ய கதா பாத்திர த்தில் நடி த்திரு ந்தார். அந்த திரை ப்பட த்தை சிவிகுமார் தயாரி த்திரு ந்தார் திரை ப்பட த்தில் தினேஷ் டுடோ ரியல் படு த்துவி ட்டு ஆங்கில தே ர்வில் போரா டும் ச ராச ரி கிரா மத்து இளை ஞன் அதும ட்டுமில் லாமல் சா லையில் செல் லும் பேரு ந்தில்

பார்க் கும் அத் தனை பெ ண்களி டமு ம் தனது கா தலை வெளி ப்படு த்தி வருப வர். அவர் கா த லி ல் ஜெயி த்தாரா இல் லையா எ ன்பதுதா ன் இந்த திரை ப்பட த்தின் கதை என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இந்த திரை ப்படம் வெளி யாகி ரசிக ர்களி டம் நல்ல வரவே ற்பை பெற்று கொடு த்தது அ துமட்டுமி ல்லாம ல்நடிகர் தினேஸ் க்கு நல்ல அ றிமுக த்தை யும் பெற் றுக் கொடு த்தது என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அதுபோல் இந்த தி ரை ப்பட த்தின் மூ லம் த மிழ் சினி மாவில் இயக்குனராக ரஞ்சி த்தும் அறிமு கமா னார். இந்த திரை ப்பட த்தில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஒரு மு க்கிய கதா பாத்திர த்தில் நடித்தி ருந்தார் என்பது அனைவரு க்கும் தெரி ந்த துதான்.

அந்த திரை ப்பட த்தின் ஒரு காட் சியில் திவ்யா மற்றும் ந தியா என்ற இர ண்டு பெ ண்க ள் நடி த்திரு ப்பார்கள். அந்த காட்சி யில் திவ்யா என்ற க தாபா த்திர த்தில் வரும் நடிகை வேற யாரும் இ ல்லை இந்த திரை ப்பட த்தில் நடித்த ஐஸ்வ ர்யாவி ன் அண் ணி தான் அவர். நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜே ஷை ப ற்றி

பல வி ஷய ங்கள் தெரி ந்து இரு ந்தாலு ம் அவ ருக்கு இரண்டு ச கோதர ர்கள் இரு க்கி றார் எ ன்பதை ப லரும் அறி ந்திரு க்க மாட் டார்கள். மேலும், இரண்டு சகோத ரர்க ளில் ஒரு சகோ தரர் சிறு வ யதிலே யே இற ந் துவிட் டார் ம ற்றொரு சகோ தரர் ம ணிக ண்டன். இவர் தற்போது சீரி யல்க ளில் நடித்து வருகி றார்.

மேலும் வள்ளி, கேளடி க ண்மணி, அ ழகு ஆகிய சீரிய ல்க ளில் முக்கி யமான கதாபா த்திரதில் நடி த்துள் ளார். இவரின் ம னை வி தான் அ ட்ட க த்தி திரை ப்பட த்தில் திவ்யா என்ற க தாபாத்தி ரத்தில் நடித்த நடிகை சோபியா. இவர்கள் சமீப த்தில் விஜய் தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்ப ப்பட்ட ஜோடி என்ற ஒரு நி கழ்ச் சியில் கலந்து கொண்டிரு க்கிறார்.

அ துமட்டுமி ல்லாமல் ல ட்சுமி திரை ப்பட த்திலும் நடன ஆ சிரிய ராக நடி த்துள் ளார் எ ன்பது குறி ப்பிடத் தக்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவர்க ளின் புகை ப்படம் முதன் மு றையாக இணைய த்தில் வெளி யானது. அந்த புகைப்ப டத்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் அதனை ச மூக பக்க த்தில் வைர ளாகி வருகி ன்றனர்…